Specjalne analizy

 

 • Specjalne analizy polichlorowanych bifenyli (PCB), dibenzo-p-dioksyn, dibenzofuranów (PCDD/F), naftalenów i innych chlorowanych persystentnych substancji we wszystkich matrycach środowiska naturalnego, żywności, materiałach biologicznych. Wykonywane metodami GC/MS/MS i HRGC/HRMS
 • Próbkowanie integralne w czasie za pomocą membrany – SPMD Metoda ta ma znaczne zalety w porównaniu z biologicznymi samplerami- próbnikami. Najczęściej używana jest do próbkowania WWA, PCB, PCDD/F, OCP, włącznie z analizą ekotoksykologiczną.
 • Akredytowany 24-godzinny odbiór prób wody (pitne, ścieki)
 • PCB w olejach i urządzeniach
 • Akrylamid w wodach i w żywności Zgodnie z rozporządzeniem o wodach 376/2000 Dz. U. oraz z współczesnym trendem obserwacji akrylamidu jako potencjalnego karcynogenu w żywności, wykonywane po pomyślnym ukończeniu międzynarodowych badań biegłości FAPAS; określany metodą GC-ECD.
 • Analiza chlorku winylu i epichlorohydryny w wodach i gruncie poprzez termiczną desorpcję za pomocą urządzenia TEKMAR-PreceptII, metodą GC-MS.
 • Specjalne badania metali w wodach, wodnych próbach i różnych typach ekstraktów za pomocą masowej spektrometrii z indukcyjnie wzbudzoną plazmą, badania w bardzo niskich poziomach koncentracji, również badania specjalnych pierwiastków takich jak Bi, Cs, Ga, Ge, In, Li, Mo, Nb, P, Rb, S, Sr, Ti, Tl, U, V i W.
 • Specjalne badania metali w gruncie i innych stałych matrycach z użyciem metody spektrometrii RTG – określanie Ti, Si, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Nb, In, Te, La, Ta, Ce, U.
 • Monitoring atmosfery ruchomym wozem pomiarowym Horiba z automatycznymi analizatorami tlenku węgla, siarki, ozonu, tlenku azotu, węglowodorów, BTX, lotnego prochu i parametrów meteorologicznych oraz odbieranie atmosfery dla dalszych ustaleń (SAMPLERAE, MULTIRAE, AVOC).
 • Specjalne analizy organicznych substancji lotnych w atmosferze ?wg TO-14: około 40 komponentów – freony, BTEX, chlorowane węglowodory
 • prekursory ozonu – około 50 komponentów, węglowodory C2-C12
 • terpeny i dalsze anality polarne
 • Odbiór gazu i par uwolnionych z badanych materiałów i urządzeń w komorze badawczej
 • Określanie migracji globalnej w wyrobach z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Wyroby są poddane działaniu płynów modelowych żywności zgodnie z deklarowanymi warunkami użycia.
 • Określanie migracji metali z zabawek i wyrobów dla dzieci do 3 lat. Wyroby są poddane działaniu płynów modelowych kwasów żołądkowych, śliny i potu; metale są określane metodą masowej spektrometrii z indukcyjnie wzbudzoną plazmą.
 • Określanie estrów kwasu ftalowego w zabawkach, wyrobach dla dzieci do 3 lat i materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Określanie monomerów w tworzywach sztucznych (styren, chlorek winylu)
 • Badanie własności mikrobialnej bariery materiałów opakowaniowych.
 • Mierzenie atmosfery w środowisku wewnętrznym z wymogiem najwyższej czystości (indoor air) z odbieraniem przy pomocy pyłomierza GRIMM, ocena stopnia czystości pomieszczeń wg normy ISO EN 14644-1 Czystego pomieszczenia i spójne kontrolowane środowiska.
 • Określenie mikroorganizmów w atmosferze aeroskopem
 • Określenie siły alergenowej roztoczy w prochu, pierzu i tekstyliach
 • Mierzenie pola elektromagnetycznego, przeprowadzanie analizy spektralnej indukcji magnetycznej oraz intensywności pola elektrycznego mierzenie intensywności pola elektrycznego oraz indukcji magnetycznej w zakresie niskich i wysokich frekwencji aż po częstotliwość 18 GHz. Analiza spektralna elektrycznego i magnetycznego składnika w paśmie 5 Hz po 32 kHz, łącznie z frekwencją sieci.
 • Określanie enterotoksyn gronkowcowych w żywności i wodach. Określanie enterotoksyn rodzaju Staphylococcus aureus, Bacillus cereus i Clostridium perfringens
 • Określanie Legionelli w wodach metodą kultywacji

 

 
Instytut Zdrowia Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, mail: podatelna@zuova.cz
Konto bankowe: 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396