Akredytacja

Laboratoria są akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacyjny ČIA, o.p.s.Praha w zakresie poboru prób, analiz chemicznych i mikrobilogicznych, mierzenia czynników fizycznych i testów ekotoksyczności. Posiadają wprowadzony system jakości zgodnie z normą ČSN EN ISO/IEC 17025. Jego częścią jest również regularne uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych.

Český Institut pro Akreditaci, o.p.s. (ČIA) (Czeski Instytut Akredytacyjny), Opletalova 41, 110 00 Praha 1-Nové Město, jest członkiem międzynarodowych organizacji (EA, ILAC, IAF) i sygnatariuszem międzynarodowych multilateralnych umów EA (na poziomie europejskim) oraz ILAC, IAF (na poziomie ogólnoświatowym) o wzajemnym uznawaniu wyników badań, raportów oraz certyfikatów wydawanych przez akredytowane przez ČIA laboratoria i jednostki certyfikujące.

Czeski Instytut Akredytacyjny jako sygnatariusz Wielostronnego Porozumienia EA (EA MLA – EA Multilateral Agreement) musi spełniać warunki przedstawione w dokumencie EA-01/06.

Celem Porozumienia jest swobodny przepływ akredytowanych wyników certyfikacji/ badań/ inspekcji/ wzorcowania w Europie. Porozumienie to opiera się na procesie wzajemnych ocen, które mają na celu zapewnienie, iż wszyscy sygnatariusze porozumienia prowadzą systemy akredytacji w sposób równoważny i kompetentny.

Zgodnie z powyższym, zakłada się, że jednostki oceniające zgodność, akredytowane poprzez odpowiednią krajową jednostkę akredytującą – sygnatariusza EA MLA, podczas prowadzenia działań objętych zakresem akredytacji, spełniają wymagania odpowiednich norm.

EA MLA ułatwia dostęp do rynków w UE, natomiast porozumienia ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation MRA) oraz IAF MLA (International Accreditation Forum MLA) – dostęp do rynków na całym świecie.

Laboratoria Centrum Laboratoriów Higieny mają przyznany elastyczny zakres akredytacji, który umożliwia ciągły rozwój usług laboratoryjnych objętych akredytacją, co oznacza wprowadzanie nowych metod czy norm, modyfikację metody lub rozwój metody w ramach jej zakresu akredytacji.

 
Instytut Zdrowia Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, mail: podatelna@zuova.cz
Konto bankowe: 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396